Pražský výběr Symphony

Datum akce: 
10. 3. 2018
Interpret: 
Styl hudby: 
Místo: 
Festival: 

Účast na kon­cer­tu Pražského výběru a hostů v 02 Areně nás nadchla, stejně ja­ko kon­cert sa­motný tisíce diváků. Hned po skončení této událos­ti se or­chestr spo­lečně s Mi­cha­e­lem Kocábem, Mi­cha­lem Pa­vlíčkem, Vilémem Čokem a Ste­ve­nem Mer­cu­ri­em shod­li na záměru ten­to pro­gram zo­pa­ko­vat.

Pra­gue Proms vám nabídne kon­cert, je­hož pro­gram vy­chází právě ze spo­lu­práce Pražského výběru a ČNSO, s aranžmá Ste­ve­na Mer­cu­ria, který po­dobný kon­cert přichys­tal pro Stinga, a také ho v Berlíně a dalších ev­rop­ských městech pro­ve­dl.

Us­lyšíte sym­fo­nic­kou tvor­bu pánů Kocába a Pa­vlíčka, sólis­ty ČNSO, skvělou ryt­mi­ku tvořenou Lukášem Chej­nem, Vítkem Po­spíšilem, Tomášem Uhlíkem a Ondřejem Po­majs­lem.

Pražský výběr Sym­pho­ny bu­de ne­za­po­me­nu­telným zážit­kem, jak pro po­slu­chače, tak pro všech­ny, kdo se ob­jeví na po­diu.

Účinkující:

Michael Kocáb
Michal Pavlíček
Vilém Čok
Bára Basiková
Jan Hasenöhrl – trubka
Steven Mercurio – dirigent
Český národní symfonický orchestr

Přidat komentář